Norrköpings kommuns svar på samma frågor i sammandrag (nov 2007)

Planenheten om frågorna 4 och 5 : Att ta hänsyn till hälsorisk vid elektroniska och magnetiska fält är en viktig planeringsförutsättning. Hänsyn till elöverkänsliga skall tas och lågstrålande zoner skall kunna inrättas. Lämpliga områden är Svärtinge, Tolskepp, Östra stenby och öster om Häradshammar. Planenheten skriver vidare: ”Vidare står det i Översiktsplanen 2002 – Utveckling för staden, att kommunen ska sträva efter att utforma och förlägga nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering av magnetfälten minskas och att kommunen ska undvika att placera nya bostäder, skolor,förskolor etc nära befintliga anläggningar som ger förhöjd elektromagnetisk strålning”.

Byggnämndskontoret om fråga om fråga 5 och 8 : Vi kan inte avsätta lågstrålande zoner pga överklagande av överprövningsinstanserna. Elöverkänslighet anses inte vara ett funktionshinder i t.ex bostadsanpassningsärenden. Det finns inget stöd i lagstiftningen för detta.

 


Kommentarer och frågor från Elöverkänsligas förening:

Elöverkänslighet är ett funktionshinder. Vårt riksförbund, Elöverkänsligas Riksförbund ingår i HSO och uppbär sedan 1995 statsbidrag, vilket innebär att vi är ett erkänt handikappförbund. För att elöverkänsliga ska få bidrag har inte det s.k. vetenskapliga beviset betydelse, utan behovet avgör. Se sid 2.

Boverkets skrivning om detta är bara en rekommendation, ingen lag. Alltså kan man ge bidrag till elöverkänsliga utan att bryta mot någon lag.

Vad gäller i fråga 5 om lågstrålande zoner? Byggnadsnämndskontoret och Planenheten
har olika uppfattning.

Miljö- och Hälsoskyddskontoret om fråga 3: Hur nivåerna av mikrovågsstrålning ser ut i kommunen, svarar Miljö- och hälsoskyddskontoret att de inte har någon exakt bild av det. Finns det en bra bild av detta nu?

 


November 2008 skickade vi ut en uppföljning av vår skrivelse med ovanstående kommentarer och  frågor till Linköpings kommun och senare i december till Norrköpings.

 


Svar från Norrköpings kommun

Den 5.3 -09 fick vi följande svar från Norrköpings kommun:

Enligt svar från Miljö- och hälsoskyddskontoret har det inte skett någon förändring sedan tidigare svar 2007. Sålunda gäller dessa svar ännu. Bostadsanpassningen har besvarat frågor i en kartläggning från ert riksförbund den 13 december 2008. Svaret finns kopierat här nedan:

”Bostadsanpassningen i Norrköpings kommun svarar: Enligt rättspraxis ska elsanering inte stödjas med bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Vad vi erfar har inte kommunen heller någon egen policy beträffande stöd för särskilda boenden för elöverkänsliga.”

Svaret är sammanställda av Annika Larsson, välfärdsstrateg, Ekonomi- och Styrningskontoret.