Miljöpartiet de gröna i Östergötland

Svar till Elöverkänsligas förening i Östergötland

Hur kommer ert parti att arbeta för:

1. att det inrättas äldreboenden med avskärmade och elsanerade lägenheter eller särskilda äldreboenden för elöverkänsliga, när de inte längre kan bo kvar hemma?

SVAR: Miljöpartiet vill se en flexibel samhällsservice som så långt det är möjligt kan möta var och ens individuella behov. Detta gäller naturligtvis också äldrevården och människor som upplever att de är känsliga för elektricitet.

2. att kommuner följer lagen och beviljar elöverkänsliga, som är behov av elsanering hemma, bostadsanpassningsbidrag?

SVAR: Kommunerna ska självklart följa lagen. På riksnivå vill vi initiera en översyn av hur kommunerna följer lagar och förordningar som rör elöverkänsliga.

3. att elöverkänsliga ska få tillgång till adekvat sjukvård, vad gäller tillgänglighet, mottagande och vård. Att det ska finnas minst ett elsanerat och avskärmat väntrum, behandlingsrum och vårdrum på alla sjukhus i Östergötland.

SVAR: Alla människor ska ha möjlighet att uppsöka och få vård. Varje vårdinrättning ska ha en sådan service-attityd att man så långt det är möjligt underlättar för varje individs särskilda behov. I dialog med patienten ska vården se till att även elöverkänsliga känner sig trygga med att uppsöka vården.

4. att elöverkänsliga ska kunna färdas kollektivt utan att bli sjuka av mobilstrålning och höga magnetfält? Att det införs avskärmade utrymmen på bussar och tåg?

SVAR: MP Östergötland har tyvärr inte tagit ställning till denna fråga ännu.

5. att elöverkänsliga ska kunna telefonera utan att bli dåliga? T. ex att de inte fråntas möjligheten att ha tillgång till, icke digital, fast telefon?

SVAR: MP är motståndare till nedmonteringen av det fasta telefoninätet

6. att även elöverkänsliga ska ha tillgång till ett fullgott boende där de kan må bra, bl.a inrätta lågstrålande zoner för de svårast drabbade?

SVAR: Ja vi tycker att kommunerna ska peka ut lågstrålande områden i sina översiktsplaner.

7. att tillgängligheten på allmänna platser blir sådan(sänkta nivåer av trådlös kommunikation,låga magnetfält och god elmiljö i övrigt) att även elöverkänsliga kan vistas där?

SVAR: Det är utanför vår makt i Östergötland därför att det styrs av nationella och EU-lagar.

8. att elöverkänsliga får tillgång till olika subentionerade hjälpmedel som hjälper dem att kunna bo kvar hemma och även vistas ute, i för dem svåra elmiljöer?

SVAR: Alla ska ha rätt att få sitt behov av hjälpmedel prövat individuellt. Beroende av hjälpmedlets kostnad och hur lätt hjälpmedlet är att införskaffa kan landstinget subventionera hjälpmedlet. Principen är att billiga och enkla hjälpmedel ska bekostas av individen.