Linköpings kommuns svar i sammandrag (aug 2007):

Linköpings kommun lämnar bostadsanpassningsbidrag

Byggnämndskontoret skriver bl.a:

I underlag för lokalisering av master i Linköpings kommun, som godkändes 2004-12-07, finns kartor med markeringar för var master inte bör etableras. Skäl för att inte etablera master har varit hänsyn till bl.a. natur och kulturintressen, framtida markanspråk för tätorterna och det rörliga friluftslivets intressen. Man diskuterar även ett respektavstånd på 300 meter från bostadsbebyggelse. Antenner som inte är bygglovspliktiga kan sättas upp utan Byggnämndskontorets kännedom. I underlaget för lokalisering av master finns en zon för minskad strålningsverkan norr om Ulrika. Vi känner till att det gjorts några mätningar inom kommunen och har fått uppfattningen att nivåerna är låga.

Övrigt: Byggnämndskontoret har skickat kartor över befintliga och planerade master.

 


Vi skickade efter dessa svar följande kommentarer och frågor från Elöverkänsligs förening:

Kommunen nämner i sitt svar ett respektavstånd mellan mast och bebyggelse på 300m. Som svar på detta vill vi påpeka att strålningen mot marknivån från en sändare, placerad på en mast, ofta är som starkast ca 100-400 m från masten.
I den lågstrålande zonen norr om Ulrika finns nu inte någon möjlighet att bygga ytterligare bostäder för elöverkänsliga. Där finns bara plats för en (1) person.
Från Byggnämnden saknar vi svar på frågan: Hur arbetar kommunen för att öka tillgängligheten för elöverkänsliga i samhället? Tillgängligheten för funktionshindrade skall ju förbättras?

På frågan -Hur ser nivåerna av mikrovågsstrålning ut i kommunen svarar Byggnämnds-kontoret att ”Vi känner till att det gjorts några mätningar inom kommunen och har fått uppfattningen att nivåerna är låga.”

Vi undrar om kommunen nu har klart för sig hur strålningsnivåerna ser ut i kommunen?
Hur hög är strålningen t.ex på  Linköpings Stadsbibliotek med sitt trådlösa nätverk mm? Vår förening har gjort mätningar där som tyder på att personal och besökande utsätts för mycket höga nivåer.

 


Svar från Linköpings kommun:  Något svar på vår skrivelse daterad den 8 november 2008, har ännu inte inkommit.