Folkpartiet i Linköpings svar på frågor från Elöverkänsligas förening i Östergötland inför valet 2010

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkt för Folkpartiets politik på området. Dock finns ett antal målkonflikter inte minst på området elöverkänslighet. Den tekniska utvecklingen måste bejakas samtidigt som den skapar problem. Vår uppfattning är att tekniken också ska kunna bidra till att eliminera de avigsidor, som drabbar människor.

Så sker också idag om än inte i tillräckligt hög grad. Här behövs mer av forskning för ökad kunskap men också att alla delar av samhället inkl beslutsfattare gör allt som går att göra för att underlätta för personer med elöverkänslighet att leva, bo och arbeta. Här inkluderas då tillgänglighet på allmänna platser, nyttjande av kollektivtrafik, telefoni etc, etc.

Linköpings kommun beviljar bostadsanpassningsbidrag för att möjliggöra boende. Kommunen har också medverkat till särskilt boende i delar av kommunen, där risker för allergibesvär bedömts som obefintliga eller åtminstone mycket små. Omsorgsnämnden har idag ingen efterfrågan på liknande boendelösningar.

På sjukvårdsområdet förutsätter FP att alla verksamheter följer de råd och anvisningar, som finns från Socialstyrelsen.

Eftersom elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning bör samma regler för hjälpmedel gälla som för andra funktionsnedsättningar.

Linköping 2010-06-21

För Folkpartiet i Linköping

Linnéa Darell

Ordförande i omsorgsnämnden

Kandidat till kommun och riksdag